Warden Master Illustration
Team
Kris Hammes, Pixelism, Mysie Pereira and Rick Nath
Thanks to Supercell Team
Patrick Almgreen, Antti Varila and Arto Mikkola